دکتر علی تیرگان از دانش‌آموختگان مدرسه سن‌لویی است که تا کلاس ۸  را در این مدرسه خوانده  و از کلاس ۹ به دبیرستان دارالفنون رفتند و پس از آنان وارد رشته پزشکی دانشگاه تهران شدند. دکتر تیرگان بعد از فراغت از تحصیل و انجام خدمت سربازی به آمریکا رفته و در زمینه داخلی، بیماری‌های خونی و سرطان تخصص گرفتند. سپس به ایران بازگشتند، این رجعت هم‌زمان با شروع جنگ تحمیلی در ایران بود. ایشان حدود شش سال در ایران ماندند و سپس به اتفاق خانواده مجدداً به آمریکا مهاجرت کردند. ایشان تا سال ۲۰۱۹ که اعلام بازنشستگی کردند مشغول شغل شریف طبابت بودند.